Карта сайту

Резолюція міської серпневої конференції освітян м. Харкова «Підсумки розвитку освіти міста Харкова у 2016/2017 навчальному році та пріоритетні завдання на шляху реалізації Концепції Нової української школи у 2017/2018 навчальному році»

Теги: Загальні

РЕЗОЛЮЦІЯ

міської серпневої  конференції  освітян м. Харкова
«Підсумки розвитку освіти м. Харкова

у 2016/2017 навчальному році та пріоритетні  завдання

 на шляху реалізації Концепції Нової української школи

 у 2017/2018 навчальному році» 

                                 30 серпня 2017 року

 

 

   Керуючись Конституцією України, законами України («Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту»), Концепцією національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Стратегією національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки, Концепцією Нової української школи, з метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти, соціального захисту учасників навчально-виховного процесу та різнобічного розвитку, виховання і соціалізації кожної особистості громадянина України, міська педагогічна конференція ВИЗНАЧАЄ наступні пріоритетні напрямки розвитку системи освіти м. Харкова на 2017/2018 навчальний рік та РЕКОМЕНДУЄ освітянам направити зусилля: 


У ДОШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ НА:

- подальше розширення мережі дошкільних навчальних закладів із метою забезпечення попиту населення міста на дошкільні освітні послуги;

- забезпечення успішності дитини в умовах Нової української школи шляхом дотримання наступності між двома ланками освіти;

- створення умов для збереження здоров’я та безпечного перебування дітей у дошкільному закладі;


У ЗАГАЛЬНІЙ СЕРЕДНІЙ ОСВІТІ НА:

- удосконалення мережі навчальних закладів міста відповідно до запитів батьківської громадськості на освітні послуги та форми здобуття освіти;

- забезпечення інтеграції дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітній простір шляхом запровадження індивідуальних програм розвитку (з урахуванням їх потреб, можливостей, здібностей, інтересів) і психолого-педагогічний супровід таких учнів у спеціальних та інклюзивних класах загальноосвітніх навчальних закладів;

- створення безпечних і комфортних умов для навчання, виховання, фізичного розвитку дітей, збереження та зміцнення їх здоров’я;

- формування сучасного освітнього середовища Нової української школи шляхом зміни просторово-предметного оточення, програм та засобів навчання;

- використання сучасних ІТ-технологій, мультимедійних засобів навчання, оновлення лабораторної бази для вивчення предметів природничо-математичного циклу;

- проведення комплексу заходів, спрямованих на якісну організацію навчально-виховного процесу з урахуванням оновлених навчальних програм;

- орієнтацію методичної роботи на підвищення професійної майстерності педагогів щодо впровадження компетентнісного і діяльнісного підходів; 

- удосконалення системи мотивації вчителів щодо підвищення кваліфікації, використання в педагогічній діяльності сучасних та інноваційних форм і методів навчання й виховання;

- підготовку вчителів 1-4-х класів до роботи за освітніми програмами нового Державного стандарту початкової загальної освіти;

- осучаснення форм і методів національно-патріотичного виховання дітей і молоді, формування в учнів української ідентичності, активної громадянської позиції, ціннісних ставлень і суджень, що слугуватимуть базою для успішної взаємодії із суспільством;

- сприяння життєвому самовизначенню учнів через урізноманітнення форм організації профорієнтаційної роботи та профільного навчання;


У ПОЗАШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ НА:

- забезпечення рівного доступу дітей до позашкільної освіти з метою розкриття та розвитку здібностей і можливостей кожної дитини відповідно до їх особистих потреб;

- оновлення форм роботи з обдарованими і талановитими дітьми, створення умов для розвитку їх творчого потенціалу і навичок дослідницької та винахідницької діяльності;


НА ВЗАЄМОДІЮ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ З ІНСТИТУТАМИ СУСПІЛЬСТВА:

- розвиток державно-громадської моделі управління системою освіти міста на засадах «педагогіки партнерства»;

- урізноманітнення засобів інформаційно-роз’яснювальної роботи серед батьківської громадськості;

- розширення форм співробітництва навчальних закладів із професійно-технічними та вищими навчальними закладами міста всіх рівнів акредитації;


НА РОЗВИТОК МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ:

- осучаснення навчальних кабінетів природничо-математичного напрямку;

- здійснення енергозберігаючих заходів та оновлення технологічного обладнання;

- встановлення дитячих ігрових та спортивних майданчиків у навчальних закладах;

- проведення першочергових ремонтів приміщень та благоустрій територій навчальних закладів.

 

 

Перейти вгору Share/Save/Bookmark