Закони збереження в механіці
(Закони збереження в механіці)

 
 This course requires an enrolment key
 
 

Дистанційний курс «Закони збереження в механіці» складається з восьми занять. В першу чергу дистанційний курс створений для учнів десятих класів загальноосвітніх навчальних закладів. Дистанційний курс також може бути використаний вчителями фізики під час викладання теми «Закони збереження в механіці», а також абітурієнтами при підготовці до ЗНО. Дистанційний курс створений з метою: самостійного вивчення учнем розділу «Закони збереження в механіці»; розвитку умінь і навичок аналізувати фізичні явища і описувати їх за допомогою аналітичних співвідношень ; розвитку просторового, логічного та алгоритмічного мислення; вироблення навичок самостійного вивчення наукової літератури з фізики та набуття умінь застосовувати знання на практиці; У результаті вивчення розділу учні повинні знати: коло явищ, які описуються даною областю фізики; на основі яких експериментальних даних були сформульовані ті, чи інші закони; уміти: використовувати математичний апарат для описання фізичних явищ і закономірностей; описувати функціональні залежності між фізичними величинами; виконувати математичні перетворення і розрахунки, представляти одержані результати в аналітичній і графічній формах; аналізувати одержані результати; самостійно досліджувати певні фізичні явища й закономірності. Тематика дистанційного курсу відповідає діючій державній навчальній програмі з фізики для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 10-11 класи. Фізика. Київ, 2010) (академічний рівень)). За цією програмою передбачається вивчення теми «Закони збереження в механіці» в обсязі 10 годин, з яких вісім годин може бути виділено саме для самостійного вивчення . До даних занять дистанційного курсу пропонуються тести для самоконтролю, які складаються з дванадцяти тестових завдань різного формату. Це тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді та завдань на відповідність. Для визначення рівня навчальних досягнень учнів розроблений контрольний тест. До кожного з восьми занять, які пропонуються вашій увазі, розроблені навчальні презентації. Автор використав презентації з особливою метою. Презентація навчального матеріалу дозволяє урізноманітнити способи подачі матеріалу, забезпечується «занурення» учня в уявний світ фізичних явищ, підходити до процесу навчання творчо. За допомогою мультимедійних презентацій здійснюється подача навчального матеріалу у вигляді не лише тексту і графіки, але й анімації, відео та звуку, здійснюється віртуальна взаємодія користувача з об'єктами або процесами пізнання, які знаходять своє відображення на екрані. Це дозволяє проводити глибокий аналіз фізичних процесів, створювати інформаційний і візуальний образ об'єкту, який вивчається і досліджується. Зручність дистанційної форми навчання - це навчання в психологічно комфортної, звичної для учня обстановці за домашнім комп'ютером, індивідуальні терміни і темп навчання, висока частка самостійності поряд з можливістю в будь-який час отримати допомогу від викладача.

This course requires an enrolment key