• Дистанційний курс «Ти – людина, значить маєш права» виходить із змісту правознавства, передбаченого Державним стандартом освіти (галузь «Суспільствознавство») й наповнений переважно інформацією, орієнтованою на життєві потреби учнів 14-15 років, норми права, що стосуються неповнолітніх , побудований на нерозривній єдності нових юридичних знань та соціального досвіду школярів, практичних дій щодо вирішення конкретних життєвих проблем, що дозволяє включитися в активне громадське життя, використовуючи набуті знання .

  • Дистанційний курс розроблений за програмою для 9-го класу Т.О. Ремех, О.І. Пометун «Правознавство. Практичний курс»
  • Дистанційний курс з правознавства для 10 класу відповідає державній програмі для загальноосвітніх навчальних закладах академічного рівня. Він містить 8 тем «Основ публічного права України». До кожної теми складений тест самоконтролю. Узагальнюючим матеріалом є контрольний тест перевірки знань. Кожний урок має рекомендації вчителя щодо організації навчального процесу. Засвоєння теоретичного матеріалу закріплюється практичними завданнями. Для розширення наочності учням пропонується презентації за даними темами. Нова термінологія дистанційного курсу об’єднана у глосарій. Завдання, які поставлені у дистанційному курсі розкриваються за допомогою: схем, таблиць, діаграм, ілюстрацій. Дистанційний курс вимагає глибокого розуміння процесів, що відбуваються у суспільстві, їх сутність, особливості організації. В учнів формує системне уявлення про державу та право як основні засоби впорядкування суспільних відносин та вміння використовувати їх у практичному житті.
  • Дистанційний курс з правознавства для 10 класу, містить в собі дидактичні матеріали з теми «Основи теорії держави» згідно з Програмою з правознавства для 10 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

    Курс розраховано на 10 занять з теми «Основи теорії держави». Розроблена структура занять допоможе максимально розкрити зміст теми. Для здійснення самоконтролю запропоновано 3 тестові завдання, а також 1 контрольний тест для узагальнення та систематизації отриманого матеріалу.
  • Навчання в рамках Курсу буде відбуватися за допомогою комп’ютерних та інтернет технологій, що забезпечують самостійне вивчення навчального матеріалу шляхом інтерактивної взаємодії з учителем. Дистанційний курс «Ти - людина, значить маєш права» поєднує самостійне засвоєння матеріалу, перевірку своїх знань за допомогою тестів, інших завдань в дистанційному курсі.

    птн-пнх.com.ua - сайт патріотів України